Πίνακας Θεμάτων της 15/28-08-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ