1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ μεικτή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/14-2-2022 Δ.Σ.

Δείτε τον πίνακα εδώ