Δήλωση Γέννησης

Δηλώνονται μόνο οι γεννήσεις  που έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου  Δράμας.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της γέννησης είναι  ο πατέρας , ο ιατρός, η μαία , η μητέρα ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι δέκα (10) ημέρες από τη γέννηση. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 100 ημέρες από τη γέννηση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 €  στο Δημόσιο Ταμείο. Μετα τις 100  ημέρες το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ.