1

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία ( άρθρα 27,117,121 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 16.129,03 € (χωρίς ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και  από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosdramas.gr).

Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Μίλκα Ελένη, 2521350652 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2, 66133 Δράμα) την 23/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά την παρ.1 του άρθρου 125, του Ν.4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας.

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε την Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Τεχνική Περιγραφή εδώ

Κατεβάστε τον Προϋπολογισμό εδώ

Κατεβάστε το Τιμολόγιο εδώ

Κατεβάστε την Ε.Σ.Υ.  εδώ

Κατεβάστε ενδεικτικό σχεδιάγραμμα  εδώ

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ  εδώ

Κατεβάστε την Οικονομική Προσφορά  εδώ