1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ”

 

 Προκήρυξη για την επιλογή

«Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης»

 

 

                                                Ο Δήμαρχος Δράμας

‘Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4623/2019

 

 

                                                 Προκηρύσσει

την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία για την επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας.

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότης και της Επιχείρησης» δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός  Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του «Συμπαραστάτη του Δημότης και της Επιχείρησης»  ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Για την  επιλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη» λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5 ) των παρόντων μελών του και η θητεία του, ακολουθεί την θητεία των δημοτικών Αρχών .

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας.

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από σήμερα και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγής Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας προσώπου ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, να υποβάλλει δήλωση-αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στον Δήμο Δράμας .

Οι αιτήσεις – δηλώσεις των ενδιαφερόμενων  για την υποψηφιότητά τους υποβάλλονται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο δια του προεδρείου του με την έναρξη  δια της παρούσης Προκήρυξης της διαδικασίας επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης» .

 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ψωμά Μιράντα τηλ. επικ. 2521350622

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας .

 

 

 

                                                                       Ο Δήμαρχος Δράμας

 

 

                                                                 Χριστόδουλος Μαμσάκος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ “ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ