1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ”

Ο Δήμαρχος Δραμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την γενική υπηρεσία:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ