1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”
Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”, προϋπολογισμού 100.000,00  € ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 29/2020,αριθμό συστήματος 94181 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016.Κωδικός CPV :45214210-5.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης του έργου :El514.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι ΣΑΤΑ
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  04/01/2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 08/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ