1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»              

με προϋπολογισμό:  175.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ (προϋπολογισμού 141.129,03 χωρίς ΦΠΑ) (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Το έργο χρηματοδοτείται από  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε βάρος του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ01600099 της ΣΑΕ-016, του Π.Δ.Ε. για το ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ  (175.000,00 €)  με Κ.Α. 30.7326.39.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την Πέμπτη, 30/09/2021 καταληκτική ημερομηνία, και ώρα 10:00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 06/10/2021 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στον χώρο

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/

με χρήση του συστημικού αριθμού 182384 για αναζήτηση του έργου.