1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εργασίας κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  γενικής υπηρεσίας Εργασία κατεδάφισης επικινδύνων και ρυμοτομουμένων κτισμάτων, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Πληροφορίες στα σχετικά συνημμένα αρχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ