1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

με προϋπολογισμό: 42.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,

FAX επικοινωνίας  2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κυρατσώ Παπαδοπούλου, 2521350710 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου-661 33 Δράμα) την  19-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής:  στην Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Επίσης στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα  Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ