1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Ο Δήμαρχος Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 19.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη μελέτη με αριθμό 30/2017 και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) .Κωδικός CPV: 45233120-6 Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας:EL 514.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 22/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία,Τ.Κ.66133.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/06/2017.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι τιμές μονάδος των προβλεπόμενων με τη μελέτη εργασιών έχουν ελεγχθεί βάσει του Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις έργων σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466,που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017