1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

Ο Δήμαρχος Δράμας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ», με προϋπολογισμό 34.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdramas.gr (διακηρύξεις).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Δράμας στον 2ο όροφο (Αίθουσα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), επί της οδού Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου γωνία, Τ.Κ. 66133.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΜ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ Δήμου Δράμας, με Κ.Α. 30.7321.01. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

CPV: 45112714-3, 31211000-8 και Κωδικός NUTS: EL514

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ