Προμήθεια πίνακα-επιγραφής διατελεσάντων Δημάρχων με ιδιαίτερο πλαίσιο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ