Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου (2020)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα.  Συγκεκριμένα για το ελαιόλαδο (Τμήμα 3, 13), σπορέλαιο (Τμήμα 3, 13), οπωροκηπευτικά (Τμήμα 11), κρέατα (Τμήμα 9), πουλερικά (νωπά) (Τμήμα 9), αυγά (Τμήμα 9), κατεψυγμένα (Τμήμα 10) και ψάρια (νωπά  {Τμήμα 8} και κατεψυγμένα {Τμήμα 10}) το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για τα υπόλοιπα τμήματα.  Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτιμώμενης αξίας  565.291,51 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 654.404,38€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ