1

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών – 2020 (Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών» – 2020 (μόνο για καύσιμα κίνησης), με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης  στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Δράμας (Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία , για της ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 503.137,50 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ