ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) & ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (SOFTWARE)

ΝΕΟ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ) ΕΔΩ