1

Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) ενώ για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα οι ισχύοντες τιμές του δελτίου τιμών φαρμάκων που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας για τα φάρμακα, του κάθε πακέτου, για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» για το έτος 2016 συνολικού προϋπολογισμού 23.284,43 € (συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ), 20.102,27 € (μη συμπεριλαμβανόμενου το ΦΠΑ) για τις ανάγκες φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των υπηρεσιών: 1) Δήμου Δράμας, 2) Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και 3) ΔΕΚΠΟΤΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ