1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα GR,
τηλ. +30 2521350651, φαξ +30 2521023343
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
3α. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Δήμος Δράμας – Εμπορικό Κέντρο, Δράμα.
3β. Φύση : 165 φωτιστικά επί ιστού με σκοπό την αντικατάσταση του υφισταμένου δικτύου φωτισμού του εμπορικού κέντρου με εξοπλισμό ομοιογενή, σύγχρονου σχεδιασμού (design), οικολογικής αντίληψης ως προς την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τη δημιουργούμενη φωτορύπανση, με στόχο τη μείωση της προκαλούμενης ενόχλησης των περιοίκων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένα οι κρατήσεις, η δαπάνη μεταφοράς, συναρμολόγησης, απομάκρυνσης των υφισταμένων φωτιστικών, τοποθέτησης των νέων, σύνδεσής τους, αποκατάστασης των θέσεων τοποθέτησης, απομάκρυνσης των υλικών συσκευασίας, η δαπάνη όλων των παρελκομένων, (καλωδίων, πινάκων κλπ), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ