1

Προμήθεια σπόρων, χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κλπ

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού  (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ»  για το έτος 2018, προϋπολογισμού 45.717.70 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και 52.367,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΤΜΗΜΑ Α – ΤΜΗΜΑ Β – ΤΜΗΜΑ Γ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ — Τμήμα Α — Ορθή Επανάληψη

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ για ΧΟΡHΓΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ