1

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών – 2019

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών» – 2019, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, ανά τμήμα και συγκεκριμένα για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσης βάσει του «Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών» που εκδίδεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για το Νομό Δράμας (Ν.4257/14 άρθρο 63) ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κριτήριο κατακύρωσης την ποιό συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για τα ελαιολιπαντικά, για της ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 2.028.949,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ–ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ