1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “Εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών στο δήμο Δράμας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ   ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά, μέχρι τις 26/11/2018, για εργασίες ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών στο δήμο Δράμας, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ευρώ (5.890,00  ευρώ €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ