Πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις

 Διαβάστε την ανακοίνωση