1

Πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγου και ενός (1) ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης (Σύμβαση μίσθωσης έργου 4ωρης απασχόλησης) για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας»

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει των πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγου και ενός (1) ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης (Σύμβαση μίσθωσης έργου 4ωρης απασχόλησης) για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας». 

Διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση.

Κατεβάστε την Αίτηση.