1

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Ο Δήμαρχος Δράμας

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», που εδρεύει στη Δράμα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων  

101

Δήμος Δράμας

Δράμα

ΠΕ

Ψυχολόγου

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως τη λήξη του προγράμματος

1

 

102

Δήμος Δράμας

Δράμα

ΠΕ ή ΤΕ  Κοινωνικών Λειτουργών

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως τη λήξη του προγράμματος

1

 

Διαβάστε την Ανακοίνωση

Κατεβάστε την Αίτηση

Κατεβάστε το Παράρτημα Ανακοινώσεων

Κατεβάστε το Παράρτημα Η/Υ Α1