1

Συντήρηση εθνικού δικτύου 2010

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού δικτύου 2010», συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 131.916,72 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 160.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατεβάστε την διακήρυξη.