1

Σύνταξη Μητρώου Αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2020

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  -20- του Ν. 2119/1993 «Κύρωση κώδικα διατάξεων περί μητρώων αρρένων» ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, θα βρίσκεται στη δημοσιότητα στο Δημοτικό κατάστημα ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών, που γεννήθηκαν το έτος -2020- που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, αν υπάρχει λόγος, για το περιεχόμενό του μέχρι 05 Σεπτεμβρίου 2021 στο Δήμο Δράμας  στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων γραφείο 111.