Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-20120"

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου