1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  με προϋπολογισμό: 130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό € 104.786,05  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και την 18-05-2017 ημέρα Πέμπτη και σε ψηφιακή μορφή από τον ιστότοπο του Δήμου Δράμας (www.dimosdramas.gr).

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Οικονομική προσφορά μόνο απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο και μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 14.30

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ