1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 111/2022 (ΑΔΑ: ΨΜΗΜΩ9Μ-ΘΕ5) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», προϋπολογισμού 236.533,10 ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 11_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ-v2