1

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 816 και 551»

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ. 816 και 551»
με προϋπολογισμό: 1.925.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (και με ασφαλτικά απολογιστικά), με προϋπολογισμό 1.313.354,07 €
β) κατηγορία Η/Μ (ΔΙΚΤΥΑ), με προϋπολογισμό 182.834,03 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 02/08/2012 αντί τιμήματος 5,00€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δράμας.
 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ