1

Δημοσίευση διακήρυξης κλπ του έργου:”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ”

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ»
με προϋπολογισμό: 190.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 29-01-2015 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr).

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε  να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε  την Οικονομική προσφορά απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ