Οργανόγραμμα
Αρχική Οργανόγραμμα
 • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Γενικός Γραμματέας
  • Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
  • Αυτοτελές Τμ. ΚΕΠ
  • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  • Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Δ/νση Δόμησης
  • Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
 • Δήμαρχος
 • Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμ. Ταμείου
  • Τμ. Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου
  • Τμ. Προμηθειών
  • Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
 • Αυτοτελές Τμ. ΚΕΠ
 • Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τμήμα Αστυνόμευσης
  • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 • Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
  • Τμ. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Τμ. Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
 • Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
  • Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
 • Δ/νση Δόμησης
  • Τμ. Ελέγχου Κατασκευών
  • Τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Τμ. Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 • Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
  • Τμ. Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Τμ. Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων
  • Τμ. Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
 • Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
  • Τμ. Κοιμητηρίων
  • Τμ. Συντήρησης Πρασίνου
  • Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Τμ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού
  • Τμ. Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
  • Τμ. Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Γραμματείς Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
  • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Σιδηρόνερο
  • Τμ. Διοικητικής Μέριμνας
  • Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμ. Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών
  • Τμ. Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμ. Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων
  • Τμ. Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
  • Τμ. Ηλ/μηχανολογικών Έργων
  • Τμ. Συγκοινωνιακών - Κτιριακών Έργων & Σηματοδότησης