Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Επιλογή χώρου για την τοποθέτηση του υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ3ΦΓΩ9Μ-268 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7509/14-03-2019 Αρ. Αποφ.: 149-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιλογή χώρου για την τοποθέτηση του υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΙ6ΒΩ9Μ-ΔΜΒ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7230/12-03-2019 Αρ. Αποφ.: 150-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6320Ω9Μ-ΞΔΡ 22/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7509/14-03-2019 Αρ. Αποφ.: 137-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Υπηρεσίες για την ενεργοποίηση – προμήθειας των ετήσιων εκδόσεων SingularLogic
Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΨΧΦΩ9Μ-300 21/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 7509/14-03-2019 Αρ. Αποφ.: 137-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΒΚΒΩ9Μ-ΩΦ5 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4416/13-02-2019 Αρ. Αποφ.: 105-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των 35/2019 και 48/2019 αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά με την 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 καθώς και των α΄ και β΄ συμπληρωματικών αυτής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Μ0ΡΩ9Μ-ΣΙΩ 20/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 3198/04-02-2019 Αρ. Αποφ.: 76-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 – Μαρτίδου Αικατερίνη
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ξ18Ω9Μ-Α4Γ 19/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4480/14-02-2019 Αρ. Αποφ.: 122-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ενημέρωση για το Κολυμβητήριο Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤΔΠΩ9Μ-ΑΥΣ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 136-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄ αριθ. 8/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΑΓΩ9Μ-ΛΥΦ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4851/15-02-2019 Αρ. Αποφ.: 57/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄ αριθ. 8/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)
Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄ αριθ. 86/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία – Μισθωτική)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦ9ΥΩ9Μ-ΝΚΖ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4850/15-02-2019 Αρ. Αποφ.: 56/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκριση ασκήσεως έφεσης του Δήμου Δράμας κατά της υπ΄ αριθ. 103/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΤΞΩ9Μ-Ο94 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4849/15-02-2019 Αρ. Αποφ.: 55/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ