Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση της 60/2020 απόφασης – γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Α.Ε. Αμπελοκήπων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΨΚΤΩ9Μ-ΖΡΛ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27084/09-10-2020 Αρ. Αποφ.: 294-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Α.Ε. Αμπελοκήπων
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΘ3ΑΩ9Μ-1Σ6 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 27076/09-10-2020 Αρ. Αποφ.: 60-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΣΘΝΟΛ1Ε-Μ6Π 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 237 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη υπαλλήλου μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΜΤΟΡ50-ΖΦΤ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 53/2020 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης για την αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης γήπεδο ποδοσφαίρου «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» ΑΠΚ «Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»- ν.4479/2017(Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω39ΗΩ9Μ-ΤΜΥ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26759/07-10-2020 Αρ. Αποφ.: 292-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ1ΔΩ9Μ-ΠΓ1 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2155.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΓ5Ω9Μ-ΘΒΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2154.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω0ΙΩ9Μ-Ι5Κ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2153.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΛΡΩ9Μ-9ΟΞ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2152.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑ25Ω9Μ-Τ3Θ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2151.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι8ΟΩ9Μ-ΙΣΔ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1223.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΙΙΩ9Μ-Ν23 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1222.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΓ4Ω9Μ-Θ0Λ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1221.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΥΝΩ9Μ-Χ4Η 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1220.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧ2ΧΩ9Μ-ΓΥ0 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1219.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ