Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΖΚΩ9Μ-ΣΘΧ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1339.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δια-κήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια ενός (1) καδοπλυντηρίου”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 99Ξ9Ω9Μ-Α3Θ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41813/13-10-2021 Αρ. Αποφ.: 408/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΒΖΩ9Μ-ΞΣΚ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1338.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω50ΟΩ9Μ-ΠΡΩ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1337.2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εντός καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΓΝΧΩ9Μ-ΒΔΚ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 38885/27-9-2021 Αρ. Αποφ.: 278-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΤΤΟΡ50-ΨΦΤ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 38/2021 Αρ. Αποφ.: 38/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τροποποίηση της 244/2021 ΑΔΣ με θέμα Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2021-2022», πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και συγκρότηση Διά Παραταξιακής Επιτροπής
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗ3ΤΩ9Μ-Γ02 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 42403/18-10-2021 Αρ. Αποφ.: 264-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΗΟΩ9Μ-ΧΚΕ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41914/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 410/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπων για τον θεσμό των Σχολικών Συμβουλίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΓ3Ω9Μ-ΤΔ7 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 41888/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 285-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου Ξηροποτάμου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΨΖΩ9Μ-ΞΡΕ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7556/14-10-2021 Αρ. Αποφ.: 409/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ-9457
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΙΖΩ9Μ-50Ο 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2465.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 612ΦΩ9Μ-8Υ9 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 40589/06-10-2021 Αρ. Αποφ.: 401/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λογισμικού πολλαπλών χρηστών (10 χρηστών) απομακρυσμένης πρόσβασης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞ17ΟΡ50-Σ9Γ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 3572 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΝΖΩ9Μ-ΔΙ0 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2473.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ-9457
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ34ΨΩ9Μ-93Λ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2466.2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ