Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98ΔΕΩ9Μ-Ν5Σ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 51067/27-11-2023 Αρ. Αποφ.: 274-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ 01-07-23 ΕΩΣ 31-12-23
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΓΘΑΟΛ1Ε-9Τ7 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 436 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Βεβαίωση ΠΟΥ για ηλεκτρονικά αιτήματα πολιτών έτους 2024.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΓΑΩ9Μ-Β3Ν 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52698 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΡΕΗΚΑΠ (ΚΟΛΗΜΒΗΤΗΡΙΟ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Σ19Ω9Μ-8ΑΘ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3337.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΒ2Ω9Μ-ΣΒΑ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1292.2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΗΠΩ9Μ-Ν4Ξ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3332.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛ9ΤΩ9Μ-0Ψ9 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3331.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ7ΦΩ9Μ-9ΥΚ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3330.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 607ΜΩ9Μ-ΛΦ7 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3329.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΒΕΩ9Μ-3ΡΤ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3328.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ7ΤΩ9Μ-ΚΧ7 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.1298.2023 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΜ ΤΕΛΩΝ 2521032169 35889 37310 38682 39672 92631
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΟΦΩ9Μ-Μ26 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3335.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ62ΡΩ9Μ-ΕΗ1 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.3291.2023 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023. ΣΕ 7 ΜΠΛΟΚ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΡΖΩΟΛ1Ε-ΔΦΧ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 2999 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου σχολικών κυλικείων των σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΡΔ7465Δ2Η-242 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83 Αρ. Αποφ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ