Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δημοσίευση στοιχείων εσόδων-εξόδων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 άρθρο 10Α & Ν.4305/14 άρθρα 15 & 64
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 9Ξ8ΛΟΛ1Ε-0ΒΚ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: 6ΞΕΒΩ9Μ-Θ68 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 15793 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΦΠΞΟΛ1Ε-ΔΒ6 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 139 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 97ΧΥΟΛ1Ε-6Χ7 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ2ΟΩ9Μ-Μ5Ξ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1240.2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΦΛ6ΟΛ1Ε-ΞΩΒ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 138 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΙΚΞΟΡ50-ΛΚ9 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1286/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΔΠΚΟΡ50-Π5Ξ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1285/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩ21ΟΡ50-5ΑΕ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1298/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΝΑΙΟΡ50-Χ72 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1302/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΒΒΨΟΡ50-ΚΒΔ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1306/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨ8ΔΟΡ50-18Ψ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1273 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω59ΕΟΡ50-Γ31 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1282/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6986ΟΡ50-ΖΘ7 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1288/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΕΘ4ΟΡ50-0Σ9 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 1284/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ