Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 10880/06-08-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντ-ρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της «ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΩ2Ω9Μ-Σ9Τ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25006/29-08-2019 Αρ. Αποφ.: 165/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 10881/06-08-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντ-ρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της «ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΟΣΩ9Μ-Σ0Γ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25005/29-08-2019 Αρ. Αποφ.: 164/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2019
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου ΑΔΑ: ΨΟΩΓΩ9Μ-Γ0Γ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 26986/13-09-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 10882/2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την προσφυγή της Χαλβατζή Μαργαρίτας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ8ΖΩ9Μ-787 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 25254/02-09-2019 Αρ. Αποφ.: 163/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-8-2019 ΕΩΣ 31-8-2019
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Ζ2Ω9Μ-Ξ2Γ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1938.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 2ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΑ5Ω9Μ-9ΨΚ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1924.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 2ΟΥ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ »ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΦΦΩ9Μ-8ΡΛ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1927.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡ. 4ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΕΒΩ9Μ-ΜΧΧ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1928.2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ