Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Περιγραφή και σημασία των υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή περιοχή (D3.1.2), Αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της διασύνδεσης των πιθανών Γεωτόπων στην Ελληνική περιοχή (D3.1.3) και Χαρτογράφηση και περιγραφή των Γεωτόπων – Ελληνική περιοχή (D3.1.4), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: »Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» και ακρωνύμιο »CB Water Geopark».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΓ4Ω9Μ-9Η3 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33566/07-11-2018 Αρ. Αποφ.: 325/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΤΦΩ9Μ-43Φ 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33123/02-11-2018 Αρ. Αποφ.: 336/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κάδοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΣΩ0Ω9Μ-6ΩΓ 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33120/02-11-2018 Αρ. Αποφ.: 335/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ)», έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΜ1Ω9Μ-ΖΨ1 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32094/26-10-2018 Αρ. Αποφ.: 331/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισ-μού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΩΘΩ9Μ-1Χ8 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32668/31-10-2018 Αρ. Αποφ.: 334/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της γενικής υπηρεσίας «Σχεδιασμός και ανάλυση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για τη διαχείριση υδάτων στον αστικό ιστό (3.1.1) και Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού (4.1.1) στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου με τίτλο: “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΦΒΩ9Μ-ΜΕΑ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32132/26-10-2018 Αρ. Αποφ.: 330/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠ6ΑΩ9Μ-ΗΣ7 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33641/07-11-2018 Αρ. Αποφ.: 326/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΜ3Ω9Μ-ΘΕΤ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33499/06-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΠΞΩ9Μ-Χ1Ξ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33817/13-11-2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας » Διαχείριση αδέσποτων γατών”»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΦΛΩ9Μ-Θ8Ω 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33373/06-11-2018 Αρ. Αποφ.: 323/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπράτησης για το διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment” και ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨ4ΑΩ9Μ-0ΚΛ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32970/02-11-2018 Αρ. Αποφ.: 333/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σχεδίου νέων όρων δημοπράτησης για το διαγωνισμό της υπηρεσίας «Υλοποίηση των δράσεων Ε-πικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖΥΣΩ9Μ-0ΧΙ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32969/01-11-2018 Αρ. Αποφ.: 332/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία Δ «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμας (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ’ αριθ.600/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β’ Τμήματος) –και- κατά των (α) Μαριγούλας Κανάκη του Κωνσταντίνου και (β) Ιωάννη Παντούλη του Παναγιώτη, ως μοναδικών κληρονόμων του αρχικώς ενάγοντος και ήδη την 2.1.2002 αποβιώσαντος Παναγιώτη Παντούλη του Φωτίου, κατοίκου εν ζωή Δράμας, εν ζωή μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, οι οποίοι αμφότεροι συνέχισαν την ανοιγείσα με την κρινόμενη αγωγή δίκη, ενώπιον του αρμοδίου δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΘΤΩ9Μ-ΛΜΣ 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33857/09-11-2018 Αρ. Αποφ.: 328/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 831/2018 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. κατόπιν προδι-καστικής προσφυγής της εταιρίας «Χρυσή Χήνα Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» που υποβλήθηκε κατά της υπ’ αριθμ. 211/2018 κατακυρωτικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΜΙΚΩ9Μ-Ρ8Ο 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32028/25-10-2018 Αρ. Αποφ.: 329/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη άσκηση έφεσης, από το Δήμο Δράμας, κατά της υπ΄ αριθ. 108/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) -και- κατά του Αβραάμ Τεκτονίδη του Παναγιώτη και της Αναστασίας, δικηγόρου, κατοίκου Δράμας (οδός Λαμπριανίδη αρ. 25), ενώπιον του Εφετείου Θράκης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ω3ΧΩ9Μ-ΡΟ0 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32539/29-10-2018 Αρ. Αποφ.: 309/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ