1

Προμήθεια Kάδων Απορριμμάτων και Καλαθιών Αχρήστων

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ