Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Oρισμός εκπροσώπου στα Σχολικά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΖΤΚ465Δ2Η-ΚΤΧ 29/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 60/2017 Αρ. Αποφ.: 60/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθ.55/2017 σχετικά με την τον καθορισμό κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΨΨΗ465Δ2Η-Θ9Ω 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 59/2017 Αρ. Αποφ.: 59/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της αριθ.50/2017 σχετικά με την τον καθορισμό κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΛΒΕ465Δ2Η-5Μ3 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 58/2017 Αρ. Αποφ.: 58/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη επιχορήγηση του Μουσικού Σχολείου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 674Ξ465Δ2Η-2ΥΛ 21/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 57/2017 Αρ. Αποφ.: 57/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθορισμός κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΤΘΘ465Δ2Η-Ι34 01/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 50/2017 Αρ. Αποφ.: 50/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πλήρωση κενών θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝΨΙ465Δ2Η-8ΥΔ 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 55/2017 Αρ. Αποφ.: 55/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθορισμός σειράς προτεραιότητας των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω2ΑΑ465Δ2Η-ΖΝΞ 31/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 54/2017 Αρ. Αποφ.: 54/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αίτηση της κας Παπαδοπούλου Ενρίκα για μείωση μισθώματος κυλικείου του 3ου-4ου Λυκείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΛ1Ο465Δ2Η-ΔΓΖ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 48/2017 Αρ. Αποφ.: 48/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση πρακτικών για τη δη- μοπρασία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΓΜΡ465Δ2Η-ΦΩΝ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 46/2017 Αρ. Αποφ.: 46/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθορισμός ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων, για την πρόσληψη καθαριστριών των σχολικών μονάδων της B βάθμιας Εκπαίδευσης για την σχολική χρονιά 2017-2018
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΟΒΠ465Δ2Η-Γ2Β 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 47/2017 Αρ. Αποφ.: 47/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εξέταση αιτήματος του 1ου Ε.Κ.για τη διαδικασία σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού με ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω51Μ465Δ2Η-6ΒΤ 17/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 41/2017 Αρ. Αποφ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση όρων διακήρυξης του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Π9Ο465Δ2Η-0ΤΝ 03/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 43/2017 Αρ. Αποφ.: 43/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΘΚ3465Δ2Η-2ΓΑ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 39 Αρ. Αποφ.: 39/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 2) ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7Α9Η465Δ2Η-ΥΥΜ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 38 Αρ. Αποφ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΒΟΕ465Δ2Η-Φ7Υ 11/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 37/2017 Αρ. Αποφ.: 37/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ