Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός επιτροπών κατατακτήριων εξετάσεων Οκτωβρίου 2017 του Δημοτικού Ωδείου Δράμας και καταβολή αποζημίωσης των μελών των επιτροπών.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ0ΑΓΟΡ50-ΦΩΒ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 90/2017 Αρ. Αποφ.: 90/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΩ7Ω9Μ-ΡΜΩ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45991 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΔΔΩ9Μ-Ι2Φ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 45990 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΛ7ΘΟΡ50-64Φ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3531 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙΝΩΟΡ50-Φ77 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/720Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ5ΕΟΡ50-ΩΣ7 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 3529 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω6ΜΩΟΡ50-ΦΚΔ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/719Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΛ8ΦΟΡ50-ΣΚΚ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/718Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 67ΖΨΟΡ50-ΠΑΗ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/717Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Θ42ΟΡ50-Μ0Φ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/716Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 64Η4ΟΡ50-ΩΝ2 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/715Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Κ6ΥΟΡ50-ΕΔΓ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/714Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΘΦΧΟΡ50-Τ09 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/713Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚΠ1ΟΡ50-ΒΧΦ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/712Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΓΘΗΟΡ50-ΛΨΩ 20/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/711Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ