Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΞΕΩ9Μ-ΘΓΒ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35507 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΜ1Ω9Μ-ΚΥΕ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1696.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 3ΟΥ ΛΟΓ. ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ » ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ »
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 600ΘΩ9Μ-ΒΓ6 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1695.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω58ΠΩ9Μ-ΚΗΘ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1701.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΩΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 17/8/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΗΞΩ9Μ-1Ξ5 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1704.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΛΩΝ ΤΕΛΩΝ 16/8/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΛΠΩ9Μ-1Β1 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1703.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες συντήρησης του Κυνοκομείου του Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ19Ω9Μ-7ΨΛ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35333 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η.Υ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6Γ14ΟΛ1Ε-ΣΙ1 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 1781 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια επίπλων και σκευών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΟ9Ω9Μ-ΨΟΝ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35419 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια & τοποθέτηση καθώς και η βαφή των υλικών μεταλλικής πόρτας & μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ στο Α’ Κοιμητήριο Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Σ9ΔΩ9Μ-66Σ 18/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97Ο7Ω9Μ-ΛΙ0 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 35423 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΝΦΩ9Μ-ΓΗΙ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1698.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ – ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΧΘΩ9Μ-ΔΔΦ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1699.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΣΔΩ9Μ-Α0Δ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1700.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ – ΜΠΑΖΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΤ3Ω9Μ-ΜΗΛ 17/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1702.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ