Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9Α0Ω9Μ-74Ι 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 999 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
13657/2017 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ) ΓΙΑ Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.14014/2014 ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΚΑ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΗΧΩ9Μ-9ΞΘ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1000 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1-2 ΚΙΑΙ 1-3 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΜΗΩ9Μ-Γ32 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 13/3/2017 ΕΩΣ 10/4/2017 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ ΤΕΡΜΑ)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΔΙΩ9Μ-ΙΓ0 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1010 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.725)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΣ7Ω9Μ-ΘΥ5 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1011 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521091453 95880
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΞ6Ω9Μ-ΝΜΛ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1015 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2521085345 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 10/5/2017 ΕΩΣ 09/7/2017)
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Μ6Ω9Μ-ΑΧΗ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1016 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 23/5/2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2Θ9Ω9Μ-Λ4Ξ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 1014 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΘΑΩ9Μ-Κ1Η 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 982 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 73ΩΨΩ9Μ-ΜΝΔ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1005.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 71ΩΧΩ9Μ-ΦΙΜ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1004.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω10ΓΩ9Μ-ΖΛΥ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1006.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΦΞΩ9Μ-ΖΔ4 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1007.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Γ9ΦΩ9Μ-Υ2Ψ 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1003.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΙΨΙΩ9Μ-ΦΟ5 24/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22701 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ