Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΝΡ9ΟΛ1Ε-ΚΜΑ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1164 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω1ΙΖΟΡ50-ΜΙ4 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/426Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΨΖΠΟΡ50-Ω50 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/425Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΧΟΟΡ50-ΜΜΜ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/424Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΘ4ΥΟΡ50-0Ι4 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/423Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω2Μ4ΟΡ50-ΧΨΘ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/427Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΤ4ΥΟΡ50-Σ1Τ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1481 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ6ΖΦΟΡ50-Ε0Ψ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΑΩ8ΟΡ50-Α4Β 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΣΖΟΡ50-6ΓΙ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΜΗΓΟΡ50-ΝΜΤ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), 20 Η/Υ, 15 οθόνες, 24 εκτυπωτές-πολυμηχανήματα, 5 σαρωτές
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΔΑ: 7ΥΣΞΩ9Μ-Ψ5Π 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18723 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΒΣΟΡ50-6ΛΧ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/31Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΕΥ8ΟΡ50-81Υ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/30Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, κοινωφελούς εργασίας β’ φάση.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω4Ω7Ω9Μ-ΚΝΗ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 18584 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ