Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ6ΟΣΩ9Μ-57Α 03/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 827 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 64Α0Ω9Μ-Μ0Π 03/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19383 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΞΡ9Ω9Μ-ΦΘΙ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 769 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΑΓ0Ω9Μ-Β3Ψ 24/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 17676 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΘΧΕΩ9Μ-ΒΚ0 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 725 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΝΠΥΩ9Μ-ΘΘΖ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 724 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΩ6ΣΩ9Μ-Ζ4Ξ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 723 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΒΤΝΩ9Μ-1ΨΙ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 722 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΣΟ0Ω9Μ-4ΡΧ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 721 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΛΖΖΩ9Μ-Κ3Ψ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 720 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΑΑΘΩ9Μ-15Γ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 719 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ5Φ3Ω9Μ-Τ3Θ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 718 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΠΨΗΩ9Μ-6ΨΞ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 717 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΚΠΘΩ9Μ-ΠΚΛ 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 716 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΧΡΚΩ9Μ-Γ06 18/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 715 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ