Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΔΛΡΩ9Μ-7ΦΟ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.680.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΨΨ3Ω9Μ-ΦΓΔ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.679.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΕΨΛΩ9Μ-9ΨΦ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.678.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ6ΔΛΩ9Μ-7Ξ5 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.677.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω5Τ0Ω9Μ-ΠΜΨ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.676.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΔΒ9Ω9Μ-ΨΣΓ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.675.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΠΤΠΩ9Μ-Φ2Ι 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.674.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΡΨΡΩ9Μ-Χ1Λ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.673.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΥΔΚΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΤΨΧΩ9Μ-Ξ9Λ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.672.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΣΛΓΩ9Μ-ΠΓΣ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.671.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω912Ω9Μ-ΗΣΔ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.670.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΜ5ΖΩ9Μ-Σ3Σ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.669.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ.κ ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΩΡ3Ω9Μ-6ΥΗ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.668.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒ. ΥΠΑΛ. ΚΕΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 72ΟΧΩ9Μ-ΒΟΗ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.667.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
0824 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Ρ2ΗΩ9Μ-ΝΚ7 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.666.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ