Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΛ28Ω9Μ-7Χ3 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2518.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω4ΣΡΩ9Μ-ΕΩΥ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2517.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ6ΧΑΩ9Μ-Κ60 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2516.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΚΑ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΣΜ2Ω9Μ-53Χ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2515.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 14 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ9ΑΝΩ9Μ-ΘΝ6 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2514.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΡΟΞΩ9Μ-Ψ26 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2513.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ.κ ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Υ11Ω9Μ-ΝΙΚ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2512.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΨΓ6Ω9Μ-2ΓΩ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2511.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΛΝΗΩ9Μ-ΕΚΝ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2510.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ψ1ΧΓΩ9Μ-ΡΘΠ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2509.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ο.Α.Ε.Δ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Β12Ω9Μ-8ΒΔ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2508.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΦΝ5Ω9Μ-ΔΚΨ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2507.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΕΩΤΕΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΛΘΝΩ9Μ-ΚΦΔ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2506.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
0824 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΨΠΞ3Ω9Μ-00Λ 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2505.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΚΔΥ ΤΑΔΚΥ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΥΗΗΩ9Μ-Δ5Ο 14/11/2017 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2504.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ