Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω3Σ0Ω9Μ-7ΚΨ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1084.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 10 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω8ΛΧΩ9Μ-7Τ8 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1083.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω5ΛΧΩ9Μ-ΖΜ8 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1082.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΖΖΙΩ9Μ-ΥΥΡ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1081.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 615ΚΩ9Μ-Θ7Χ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1080.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Υ41Ω9Μ-Β09 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.1079.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΕΝΟΩ9Μ-ΡΥΚ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.711.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΑ8ΜΩ9Μ-7ΩΙ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.710.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΠ87Ω9Μ-ΤΦΣ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.709.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 610ΕΩ9Μ-Ε9Λ 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.708.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΜΕΡΩ9Μ-Σ58 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.707.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω9ΑΡΩ9Μ-0Μ0 04/06/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.706.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Τ27Ω9Μ-Ζ0Δ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.926.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΦΔ5Ω9Μ-47Δ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.925.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΕΩΤΕΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: Ω7Χ5Ω9Μ-Ν24 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.924.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ