Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΔΟΥ 1-4-8 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΟΕ6Ω9Μ-ΘΒΜ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.188.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΖΗΘΩ9Μ-ΡΙΒ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.344.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 4 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Ξ2ΖΩ9Μ-ΨΛ8 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.76.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΣΜΕΔΕ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 62ΖΚΩ9Μ-ΘΣ5 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.75.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΑΠ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΗΝ0Ω9Μ-Ι2Ε 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.74.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΠΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΘΞ3Ω9Μ-ΚΦΔ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.73.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΨΝ6Ω9Μ-ΧΤΖ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.72.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΕΑΔΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6Φ30Ω9Μ-2ΒΔ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.71.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 12 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΓΖΡΩ9Μ-ΚΞΘ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.70.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΥΔΚΥ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΚΖ9Ω9Μ-74Ω 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.69.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ.Ο.Υ. Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 6ΝΥ1Ω9Μ-ΖΛΥ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.68.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΠΔΥ Ν 103/75 ΕΙΔΙΚ. ΕΙΣΦ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΘΨΚΩ9Μ-1Τ3 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.67.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΥ 1 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: ΩΚ7ΕΩ9Μ-ΨΔΦ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.66.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘ.κ ΔΑΝΕΙΩΝ Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7Σ96Ω9Μ-ΔΔ9 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.65.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
0824 Απόδοση κρατήσεων
Τμήμα Ταμείου ΑΔΑ: 7ΝΑΛΩ9Μ-ΙΜΑ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.64.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ