Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΞΩ9Μ-9ΚΞ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18418
Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΞΩ9Μ-3Ο9 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18416
Απόφαση λύσης υπαλληλικής σχέσης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΞΩ9Μ-ΥΘ9 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18412
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΞΩ9Μ-6ΚΦ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18414
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ50-Γ94 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 868
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ50-Κ4Ν 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 757
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ50-ΛΩΤ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 755
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΞΩ9Μ-Γ64 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18203
AΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ50-700 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 942
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Β44ΞΟΡ50-6ΚΖ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 941
Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου αορίστου χρόνου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 05/03/2012 Αρ. Αποφ.: 24/2012
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 05/03/2012 Αρ. Αποφ.: 23/2012
Επανεξέταση του θέματος «Τροποποίηση της 11/2012 απόφασης Συμβουλίου ΔΚ Δράμας που αφορά σε προέγκριση ίδρυση καταστήματος» – σχετ. η 17/2012 απόφαση ΔΚ Δράμας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 05/03/2012 Αρ. Αποφ.: 22/2012
Ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας για είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Μ-ΩΙΓ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 17803
Ανάθεση δημόσιας σύμβαησς προμήθειας τζαμιών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στους αθλητικούς χώρους του Δήμου μας, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Μ-ΤΨ5 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 17426