Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Ξ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18492
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-6 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18495
Λήψη απόφασης για συμπληρωματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία των αθλητικών χώρων του Δ.Δράμας» ποσού 140.000 € περίπου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-4 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 42/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Θ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18494
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Ο 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 86
ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Σ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18127
ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Ε 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18123
ΑΔΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Ρ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18125
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο 2011 (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-3 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18384
Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων (ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους)
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-2 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18381
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Ψ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 43/2011
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Μάρτιο 2011 (ΤΟΕΒ Νέας Αμισού).
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-1 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18469
Απόφαση Υποχρέωσης Ανάληψης Δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Υ 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18456
Απόφαση Υποχρέωσης Ανάληψης Δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-Η 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 18453
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 2011» προϋπολογισμού 180.000€ με τον ΦΠΑ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩ9Μ-5 19/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 40/2011