Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 286/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 285/2008
Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων» και κήρυξη του διαγωνισμού ως αγόνου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 284/2008
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείων Ξηροποτάμου»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 283/2008
Aπ’ ευθείας ανάθεση εργασιών που απαιτούν χρήση σκαπτικού μηχανήματος ( εκσκαφέα – φορτωτή JCB) για διαμορφώσεις χώρων, καθαρισμούς κοινοχρήστων εκτάσεων, φόρτωση προϊόντων εκσκαφής και υλικών, φόρτωση ογκωδών απορριμμάτων κλπ.
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 282/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 218/2008
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 217/2008
Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 216/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 215/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 214/2008
Έγκριση πρακτικού 1 και πρακτικού 2 του έργου « Μελέτη κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος Δ. Δράμας δημοτικής περιόδου 2007-2010»
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 06/09/2008 Αρ. Αποφ.: 213/2008
Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 27/08/2008 Αρ. Αποφ.: 278/2008
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 27/08/2008 Αρ. Αποφ.: 277/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης δικτύων άρδευσης στα πάρκα – νησίδες περιοχής Αγίας Βαρβάρας
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 27/08/2008 Αρ. Αποφ.: 276/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού πάρκων και πλατειών (εφαρμογή ζιζανιοκτονίας, αποψίλωση – συγκέντρωση – φόρτωση – απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης, απομάκρυνση ξερών κλαδιών, βελόνων κωνοφόρων κλπ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 27/08/2008 Αρ. Αποφ.: 275/2008