Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024”

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2024
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 300/2023 (ΑΔΑ: Ω8ΘΥΩ9Μ-Β4Μ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κήπων πάρκων για το έτος 2024», προϋπολογισμού  249.329,84 € ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24PROC014089743

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 24PROC014089807

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΔΙΑΚΥΡΗΞΗ TED 2024-OJS001-000546-el