Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της εργασίας: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας», εκτιμώμενης αξίας  12810,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ PDF

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ 565647d3-b7d1-400d-9359-812d9174ff69