Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας» για τα έτη 2024 και 2025

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 147/2024 απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»  για τα έτη 2024 και 2025 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (4)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ c6ca5279-ae14-4bf6-8670-5fc90713ea0b