Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ«Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά» για το έτος 2024

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 299/2024 (ΑΔΑ ΨΡ1ΧΩ9Μ-ΜΞΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο  «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά» για το έτος 2024.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό  υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο  της εργασίας ή μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων εργασίας.

Τα επιμέρους τμήματα έχουν ως εξής :

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 11520,00 € και 14284,80€ με το Φ.Π.Α

Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ  ΓΑΙΩΝ, αξίας 23400,00€ και 29016,00€ με το Φ.Π.Α

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 66960,00€ και 83030,40€ με Φ.Π.Α

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ, αξίας 58200,00€ και 72168,00€ με το Φ.Π.Α.

Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ME ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Ή ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ, αξίας 24000,00€ και 29760,00€ με Φ.Π.Α.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_2024

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ espd-request-v2 (21)