Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2020 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω9Μ-ΖΦΕ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18457/30-7-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 96ΘΥΩ9Μ-ΔΔ7 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΓΧΩ9Μ-ΛΥΛ 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1836/21-01-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
“Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 64Θ2Ω9Μ-4ΩΦ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39876 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019 για το Τμήμα Κοιμητηρίων
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΤ6Ω9Μ-ΤΥΓ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24583 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 (Υπηρεσίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας)
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩ29Ω9Μ-ΖΕΘ 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΕΨΤΩ9Μ-1ΟΚ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: ”Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΛΡΛΩ9Μ-0Υ5 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 2019.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΤΙΤΩ9Μ-Μ50 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17849 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (423,20€), για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας »
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Ι0ΡΩ9Μ-6Ο4 24/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17312 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 69ΖΗΩ9Μ-ΨΝΖ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16679 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΝΕ2Ω9Μ-ΛΣΞ 18/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16681 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής αλλά και πέραν αυτής μέχρι τη δύση του ηλίου , εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΥΛ7Ω9Μ-9ΚΗ 24/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 11835 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη χρήση φορτηγών Δ.Χ.»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΛΘ9Ω9Μ-ΝΩΘ 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4358/13-02-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση κήπων πάρκων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 69ΒΘΩ9Μ-ΣΡ4 13/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 4357 /13-02-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ