Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Ε.Κ.) ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΞ6ΜΩ9Μ-4ΔΙ 08/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 12472/08-04-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόφαση απόρριψης αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση της WONDERPLANT Α.Ε.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ3ΝΝΩ9Μ-ΛΡΤ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 1035/Σ.248/13-01-2021 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 73/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΘ4ΓΩ9Μ-2ΡΗ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 866/22-09-2020 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (Π.Κ. 50%) ΚΑΙ ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ (Π.Κ. 50%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. 16, ΣΤΟ Ο.Τ. 454, ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Ν4ΜΩ9Μ-ΝΜΛ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 377/25-05-2020 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ Πιστοποίησης νόμιμου περιγράμματος διώροφης κατοικίας και ισόγειας αποθήκης ως κτίσματα προ του 1955 ιδιοκτησίας κου Μελισσινού Γεωργίου (πλήρης κυριότητα 100%), επί της οδού 25ης Μαρτίου αρ. 89, στο Ο.Τ. 106, της Δ.Κ. Καλαμπακίου, Δ. Δοξάτου
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΧΒΗΩ9Μ-ΓΤΘ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1617/30-12-2019 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Πιστοποίησης νομίμου περιγράμματος διωρόφου κτιρίου κατοικιών ως κτίσμα προ του 1983 στο Ο.Τ. 6, αρ. οικοπ. 21, του Άνω Πυξαρίου, Δ. Παρανεστίου των 1) κ. Μαώλη Σταματίας, 2) Μαώλη Καλλιόπης κληρονόμων Μαώλη Μανώλη και Χάιδως, 3) Μαώλη Αικατερίνης, 4) Μαώλη Δήμητρας κληρονόμων Μαώλη Ιωάννη σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν. 1337/1983 – Εξαίρεση στάσιμων οικισμών (ΦΕΚ 292 Δ’/1983)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΗΜΘΩ9Μ-Λ1Γ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1442/14-11-2019 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 32/2015 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ψ2ΠΓΩ9Μ-84Υ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 2556/13-11-2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 16/2011 Ο.Α.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΡΣΑΩ9Μ-ΜΦΥ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 634/4-4-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ANAΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 16/2008
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΝ02Ω9Μ-ΑΨΥ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1483/07-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 3/2019
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Τ0ΖΩ9Μ-ΠΙ4 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2259/23-10-2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2017 “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.”, – 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Αλλαγή μελετών κτιρίου G1, Προσθήκη νέου μεταλλικού κτιρίου (D5), διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΘΑΓΩ9Μ-ΠΑΧ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 01/02-01-2019 (ΣΧΕΤ. 997/11-07-2018) ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1658/2019: “τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις χωρίς ικριώματα”
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 69ΑΩΩ9Μ-ΨΗΠ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1658 / 02-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1680/2019: “τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις χωρίς ικριώματα”
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΤΧΑΩ9Μ-9ΩΙ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1680 / 03-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 01/2019 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 195/2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Μ80Ω9Μ-21Μ 31/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 115/29-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4991/05-12-2014 (αρχική έγκριση 4/2010) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση «ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ & ΟΧΥΡΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ ΔΥΤΙΚΑ 100_1950)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 99ΩΗΩ9Μ-ΝΒΟ 29/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2018/23-11-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ