Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 16/2011 Ο.Α.
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΡΣΑΩ9Μ-ΜΦΥ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 634/4-4-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ANAΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 16/2008
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΝ02Ω9Μ-ΑΨΥ 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1483/07-08-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 3/2019
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Τ0ΖΩ9Μ-ΠΙ4 05/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2259/23-10-2015 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 12/2017 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.», – 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: Αλλαγή μελετών κτιρίου G1, Προσθήκη νέου μεταλλικού κτιρίου (D5), διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΘΑΓΩ9Μ-ΠΑΧ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 01/02-01-2019 (ΣΧΕΤ. 997/11-07-2018) ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1658/2019: «τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις χωρίς ικριώματα»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 69ΑΩΩ9Μ-ΨΗΠ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1658 / 02-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1680/2019: «τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις χωρίς ικριώματα»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΤΧΑΩ9Μ-9ΩΙ 04/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1680 / 03-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 01/2019 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 195/2007 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Μ80Ω9Μ-21Μ 31/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 115/29-01-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4991/05-12-2014 (αρχική έγκριση 4/2010) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση «ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ & ΟΧΥΡΟΥ», ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (ΔΡΑΜΑ ΔΥΤΙΚΑ 100_1950)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 99ΩΗΩ9Μ-ΝΒΟ 29/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2018/23-11-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3392/01-12-2011 (ΑΡ. ΑΔ. 10/2011) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ από την VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στην θέση «ΚΟΡΥΛΟΒΟ», Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 9ΡΗΗΩ9Μ-Ι18 29/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1929/07-11-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Θ9ΕΩ9Μ-Ρ94 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1800/12-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΖΤΗΩ9Μ-4Ψ1 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1799/12-10-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2/11-01-2018
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Φ3ΔΩ9Μ-ΩΡΥ 15/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2001/21-11-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1556/2018: «τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης (χωρίς ικριώματα)»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6454Ω9Μ-Ο65 11/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1556 / 24-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1/2019
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω2ΠΦΩ9Μ-ΙΛΟ 08/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1962/15-11-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 116/2016 ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω23ΖΩ9Μ-205 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2064/21-11-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ