Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΒΙ8Ω9Μ-ΥΓΜ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1336/31-08-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 74/2018
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΡΥΒΩ9Μ-Β2Μ 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 2615/20-11-2015,2223/19-12-2017 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ(Θ), ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω0ΤΛΩ9Μ-96Π 25/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1366/05-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 58/2012 – «ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ – ΥΠΟΣΤΕΓΟ», (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ Σ.Δ., Σ.Κ., Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΡΔ4Ω9Μ-ΨΘΤ 24/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 908/27-06-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1463/2018: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΟΣΠΩ9Μ-9ΓΞ 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1463 / 14-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1317/2018: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΔΩΜΑ|)»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΜΙΔΩ9Μ-71Λ 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1317 / 30-08-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1364/2018: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ)»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7ΑΣΟΩ9Μ-4Ν2 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1364 / 04-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 1448/2018: «Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις (με χρήση ικριωμάτων)»
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 7Α54Ω9Μ-ΡΤΔ 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1448 / 13-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΨΨΖ4Ω9Μ-ΣΒΕ 21/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1405/07-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 57/2014 – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2Γ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΤΟΥ Ο.Τ.5, ΤΗΣ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Ζ6ΕΩ9Μ-Ζ98 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 1169/07-08-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάκληση της απόφασης με αρ. πρωτ. 1169/07-08-2018 (ανάκληση της αναθεώρησης της υπ’ αριθμ. 57/2014 άδειας δόμησης, στο με αριθμό 2γ οικόπεδο, του Ο.Τ. 95, της Δ.Κ. Δοξάτου, Δήμου Δοξάτου)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 66Ε0Ω9Μ-Α5Σ 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1511/20-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 115/2016
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 668ΜΩ9Μ-ΥΒ7 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1267/21-08-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: Ω9ΥΡΩ9Μ-3Μ3 20/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1483/18-9-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ (ιθ) ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (θ)
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6ΞΗΩΩ9Μ-Ζ5Γ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1351/03-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Π5ΧΩ9Μ-8ΙΨ 17/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1468/17-09-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ