Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022»
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: Ψ17ΞΩ9Μ-ΘΧΙ 10/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 51115 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προέγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων χρήσεως 2017 του ΤΟΕΒ Ρέμβης
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: ΩΨ1ΡΩ9Μ-Ι4Δ 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 7318 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Ρέμβης
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 6Ο56Ω9Μ-7ΧΧ 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 7320 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2016 του ΤΟΕΒ Ρέμβης.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: ΩΓΕ6Ω9Μ-ΣΒ7 21/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 7321 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 6ΠΛ8Ω9Μ-Β9Ρ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 6ΟΥΝΩ9Μ-1ΝΡ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5156 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων χρήσεως 2017 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 67ΝΡΩ9Μ-ΠΡΑ 07/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 5155 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού – Ανάλυσης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων οικονομικής χρήσης 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 6Π1ΖΩ9Μ-Γ3Σ 06/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4691 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Νέας Αμισού.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 7Α2ΦΩ9Μ-8ΑΓ 06/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 7ΔΓΑΩ9Μ-ΑΡ8 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4316 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίων Δελτίων Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 7ΚΠΧΩ9Μ-7ΡΒ 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4318 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/30-11-2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ Κουδουνίων & Νοτίου Δράμας
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: Ω3ΖΛΩ9Μ-18Ο 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4309 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης – απολογισμού 2016 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: ΩΒΗΨΩ9Μ-Η2Σ 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4325 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προέγκριση προϋπολογισμού 2017 του ΤΟΕΒ Κουδουνίων και Νοτίου Δράμας.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: ΩΩΚΣΩ9Μ-ΕΣΟ 01/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 4323 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Έγκριση Μηνιαίου Δελτίου Οικονομικής & Διοικητικής Παρακολούθησης για το μήνα Νοέμβριο του 2016 του ΤΟΕΒ Καλού Αγρού – Φωτολίβους.
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας ΑΔΑ: 6Β4ΘΩ9Μ-4ΜΨ 05/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 53260 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ