Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός Αντιδημάρχου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩ9Μ-ΑΙ6 28/06/2013 Αρ. Πρωτ.: Ορισμός Αντιδημάρχου
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΖΣΩ9Μ-ΨΝΒ 20/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 36164
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ9Μ-3ΡΧ 29/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 2_pz_2013
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ9Μ-Σ9Τ 29/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1_pz_2013
Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ9Μ-72Π 29/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1_pz_2013
Νομική κάλυψη υπαλλήλου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩ9Μ-ΥΓΒ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 6_oe_2013
Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩ9Μ-ΩΔΙ 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1_oe_2013
Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στον Δημοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά του Δημ. Κήπου)
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Β43ΕΩ9Μ-Ψ5Ρ 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 51_2012_pz
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Β4ΩΣΩ9Μ-ΠΧΖ 20/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 26722
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΔΡΑΜΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ9Μ-07Ξ 08/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 4/2012
Θέμα 1ο:Ορισμός Δικαστικών επιμελητών για το έτος 2012.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΒΟΖ0Ω9Μ-ΔΕΘ 06/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 18
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 45ΨΞΩ9Μ-ΟΛΝ 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 73799