Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση τoυ πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και κατακύρωση του διαγωνισμού.»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 717ΦΩ9Μ-ΚΝΩ 23/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1526/17-01-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υποβολή αποφάσεων προμή-θειας Δημάρχου με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω03ΖΩ9Μ-Ζ0Ε 23/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2177/20-01-2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω95ΞΩ9Μ-ΡΑΙ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 2141/19-01-2017 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΑΒΩ9Μ-ΤΒΗ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1382/16-01-2017 Αρ. Αποφ.: 8/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΛΝ8Ω9Μ-ΟΙΞ 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1364/16-01-2017 Αρ. Αποφ.: 7/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Δράμας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΤΒΩ9Μ-Ε40 20/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 1448/16-01-2017 Αρ. Αποφ.: 6/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΗΘΩ9Μ-6ΓΤ 11/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 782/10-01-2017 Αρ. Αποφ.: 1/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΜΕΩ9Μ-Κ2Ρ 11/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 457/05-01-2017 Αρ. Αποφ.: 1/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΘΗΩ9Μ-4ΛΕ 03/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 54103/30-12-2016 Αρ. Αποφ.: 288/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULAR LOGIC GENESIS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΓΜΩ9Μ-ΝΧΗ 29/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 2952