Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥ26465Δ2Η-ΞΙ7 05/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 86/2020 Αρ. Αποφ.: 86/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγον
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΛ67465Δ2Η-ΜΓΞ 05/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 85 Αρ. Αποφ.: 85/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Aπ ευθείας ανάθεση προμήθειας κλειδιών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΞΡΒ465Δ2Η-ΩΕΦ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 378 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίνακα, καταστροφής υλικών σε αχρηστία από το 2ο Λύκειο.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΘΨ7465Δ2Η-ΞΧΜ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 84 Αρ. Αποφ.: 84/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή επιδόματος λόγω εκτάκτων συνθηκών, στις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ64Α465Δ2Η-3ΔΟ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 76 Αρ. Αποφ.: 76/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 97ΠΩ465Δ2Η-9Ο7 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 369 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης για φωτοτυπικά για τα εξής σχολεία: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 90ΧΕ465Δ2Η-ΥΜΤ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας Μ.Α.Π.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΣΕΗ465Δ2Η-947 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 366 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών χλοοκοπτικών μηχανημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΩ7Σ465Δ2Η-ΡΓΨ 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 364 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής χλοοκοπτικών μηχανημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΗΖΓ465Δ2Η-Ξ06 18/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 362 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για επισκευή των φωτοτυπικών Μηχανημάτων ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων στις εξής Σχολικές Μονάδες: 1ο & 2ο ΕΠΑΛ, 1ο & 5ο Γυμνάσιο και Ε.Κ.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9ΩΧ465Δ2Η-ΧΧ0 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΠ8Ι465Δ2Η-4Υ3 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΣ3Χ465Δ2Η-ΗΕΒ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανταλλακτικών χλοοκοπτικών Εργαλείων και μηχανημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΨΓ4465Δ2Η-ΤΗ5 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής χλοοκοπτικών μηχανημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΛ53465Δ2Η-46Χ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ