Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αποδοχή Δωρεάς και έγκρισης της σύμβασης δωρεάς για την εκτέλεση της προμήθειας: «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου του γυμνασίου Αρρένων Δράμας με στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση του».
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ4ΦΑ465Δ2Η-ΨΣ4 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 124 Αρ. Αποφ.: 124/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση συντήρησης του ανελκυστήρα του 6ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΞΦΟ465Δ2Η-ΔΡΣ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης του ανελκυστήρα του 5ου Γυμνασίου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙ2Κ465Δ2Η-ΤΥΠ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση συντήρησης του ανελκυστήρα του 3ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΩ3465Δ2Η-ΟΦ3 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΝ20465Δ2Η-4ΙΠ 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 567 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια για μελανάκια και τόνερ εκτυπωτών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Φ0Α465Δ2Η-Α03 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 566 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για μελανάκια και τόνερ εκτυπωτών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΧ4Ξ465Δ2Η-ΝΕΣ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ1ΞΛ465Δ2Η-ΦΙΑ 30/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη Χρηματοδότηση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εργαστηρίων του Εργαστηριακού Κέντρου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Δ9Ο465Δ2Η-3ΞΗ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 97 Αρ. Αποφ.: 97/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή ποσών δόσεων της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64ΗΑ465Δ2Η-ΩΣ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 98 Αρ. Αποφ.: 98/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αντισηπτικών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΩΝ465Δ2Η-ΖΞΗ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 548 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας για προμήθεια εκτυπωμένων αντιτύπων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞ9Μ465Δ2Η-Δ16 24/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 436 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα εξής σχολεία: 4ο Γυμν., 2ο Γυμν., 3ο ΓΕΛ., ΕΕΓ-ΕΕΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΖ5465Δ2Η-ΩΕΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια πυροσβεστήρων για τα εξής σχολεία: 1ο Γυμν., 3ο Γυμν., 6ο Γυμν., 1ο ΓΕΛ-Βιβλιοθ.1ου ΓΕΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 69ΕΡ465Δ2Η-Τ7Σ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για μεταφορά παλετών με βιβλία
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 68ΦΓ465Δ2Η-ΛΝΛ 05/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 430 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ