Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Oικονομική τακτοποίηση παρελθόντων ετών για το κυλικείο του συγκροτήματος του 2ου Γυμνασίου-Λυκείου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΞΠΘ465Δ2Η-Ε4Υ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 27 Αρ. Αποφ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Tροποποίηση της αριθ.2 2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής σχετικά με τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου -4ου Λυκείου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ξ73465Δ2Η-Ω25 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 23/2018 Αρ. Αποφ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Eκτακτη επιχορήγηση του 1ου ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω7ΙΡ465Δ2Η-ΔΜΘ 15/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 26/2018 Αρ. Αποφ.: 26/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Eκτακτη επιχορήγηση του ΕΚ Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΕΣΘ465Δ2Η-2ΒΜ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/2018 Αρ. Αποφ.: 15/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Aπ ευθείας ανάθεση για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του ανελκυστήρα του ου Γυμνασίου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΕ0Ζ465Δ2Η-ΘΔΞ 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 22/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών επιπλοποιίας (γραφεία, καρέκλες, ντουλάπες)
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΥΒΡ465Δ2Η-1Φ9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση πρότασης για την ένταξη των οφειλών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διακανονισμό με τον ΟΤΕ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΖ23465Δ2Η-7ΛΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διακοπή/κατάργηση σύνδεσης των επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών των σχολικών μονάδων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙΙΤ465Δ2Η-ΝΝΖ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 Αρ. Αποφ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από το Δήμο Δράμας για την προμήθεια 1)τροφίμων 2) λοιπών αναλώσιμων ειδών και 3) πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Δ34465Δ2Η-Ζ1Υ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/2018 Αρ. Αποφ.: 14/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών από το Δήμο Δράμας 1)για την προμήθεια Υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών και 2) αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω5ΧΤ465Δ2Η-ΟΑΜ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 8/2018 Αρ. Αποφ.: 8/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ6Ψ9465Δ2Η-45Φ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 Αρ. Αποφ.: 12/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρωματική προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος του έτους 2019
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΟΔΟ465Δ2Η-61Β 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/2018 Αρ. Αποφ.: 13/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανέλεγχος οικονομικών καταστάσεων και απολογισμών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Γ53465Δ2Η-1ΛΧ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 325 Αρ. Αποφ.: 205 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Oικονομική εκκαθάριση για το κυλικείο των ΕΠΑΛ με την κα Τσέτλη
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦ2Β465Δ2Η-ΚΤΗ 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 147/2017 Αρ. Αποφ.: 147/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση πρότασης για την ένταξη των οφειλών της Σχολικής ΕπιτροπήςΔευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης σε διακανονισμό με τον ΟΤΕ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΠΒΦ465Δ2Η-ΖΘ2 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3/2018 Αρ. Αποφ.: 3/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ