Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου σχολικών κυλικείων των σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΡΔ7465Δ2Η-242 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83 Αρ. Αποφ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση αιτήματος λειτουργίας κυλικείου εσπερινού ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Π0Χ465Δ2Η-84Η 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 90 Αρ. Αποφ.: 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής καταστροφής υλικών μακράς και βραχείας διάρκειας εξοπλισμού του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΚΟΔ465Δ2Η-ΧΚ3 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 85 Αρ. Αποφ.: 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση επιτροπής καταστροφής υλικών μακράς και βραχείας διάρκειας εξοπλισμού του Ε.Κ. Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 62ΕΩ465Δ2Η-8ΡΚ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 84 Αρ. Αποφ.: 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια ειδών υγιεινής υδραυλικών υλ & ανταλ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΝΜΕ465Δ2Η-Μ9Λ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 685 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκριση του κατεπείγοντος
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94Υ5465Δ2Η-ΠΚ5 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 92 Αρ. Αποφ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ρ6Υ2465Δ2Η-ΩΑΝ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 670 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση κατεπείγοντος.
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΧΡ9465Δ2Η-ΓΓ0 21/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 81 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αντηλιακών στοριών και ειδών κιγκαλερίας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9494465Δ2Η-3Ω0 20/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια σιδήρων & ανταλλακτικών για επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΒΡ8465Δ2Η-Μ7Κ 20/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 647 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Θ1Η465Δ2Η-Φ4Θ 20/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 646 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση κατεπείγοντος
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Ε27465Δ2Η-ΗΛΝ 16/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 79 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Κατεπείγοντος
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Ν3Υ465Δ2Η-6ΩΓ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 77 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κλειδιών κλειδαριών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 61ΚΔ465Δ2Η-ΙΡΨ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 607 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης, και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΘΓΔ465Δ2Η-Η7Λ 01/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 606 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ