Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης για τα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΕΚ, 3ο – 4ο Λύκειο, Μουσικό Σχολείο, 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο και 6ο Γυμνάσιο
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Π6Φ465Δ2Η-ΔΨΩ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 677Ρ465Δ2Η-Δ3Κ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΚΦ9465Δ2Η-33Σ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ΗΥ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 63Ι5465Δ2Η-ΕΦΩ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας για επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9Η35465Δ2Η-ΕΞΓ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση αποκατάστασης βλάβης του ανελκυστήρα του 5ου Γυμνασίου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΣ7Ο465Δ2Η-ΛΩ7 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Π3Ε465Δ2Η-6ΛΝ 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 16 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΨ5Ψ465Δ2Η-Ξ6Σ 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 107 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΥΕΟ465Δ2Η-ΒΤΜ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 15 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΥΨΔ465Δ2Η-ΔΙ2 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΩΑΣ465Δ2Η-ΜΜΛ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 105 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών εξαρτημάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΩΗ7465Δ2Η-Δ5Φ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 104 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας για γραφικής ύλης, και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΟΕΠ465Δ2Η-5Ο0 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ΄ ευθείας ανάθεση για προμήθεια υαλοπινάκων με τοποθέτηση
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 978Η465Δ2Η-ΝΛΡ 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση συντήρησης του ανελκυστήρα του 6ου Γυμνασίου Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΩ7Ξ465Δ2Η-5Τ5 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ