Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απευθείας ανάθεση προμήθειας για φωτοτυπικό χαρτί Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ8ΧΨ465ΔΝΘ-2Ο8 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση Προέδρου για προμήθεια αντισηπτικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΙΥΔ465ΔΝΘ-ΙΦ5 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 68ΡΑ465ΔΝΘ-ΑΦΚ 14/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 16 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΒΧ1465ΔΝΘ-9Η3 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 585 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση Πρακτικών Σχολικών Τροχονόμων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 65Μ3465ΔΝΘ-30Ν 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 71 Αρ. Αποφ.: 71/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΖΓΞ465ΔΝΘ-Τ10 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 565 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατανομή ποσών δόσεων της Χρηματοδότησης των Κ.Α.Π. στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΤΔΔ465ΔΝΘ-563 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 74 Αρ. Αποφ.: 74/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναστολή καταβολής μισθωμάτων των Κυλικείων σε σχολικές μονάδες λόγω του Covid 19.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΛΝ0465ΔΝΘ-ΚΘΦ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 75 Αρ. Αποφ.: 75/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΡΗΗ465ΔΝΘ-ΣΒΝ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη Επιχορήγηση Ειδικού Σχολείου Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64Ζ7465ΔΝΘ-ΟΜΚ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 72 Αρ. Αποφ.: 72/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια αντισηπτικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΠΧΡ465ΔΝΘ-ΜΛΦ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 560 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης Η/Υ των νηπιαγωγείων του Δ. Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΧΥΨ465ΔΝΘ-Τ66 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 558 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθειες πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: 6ο Νηπ., 10ο Νηπ., 2ο ΔΣ, 4ο ΔΣ, 12ο ΔΣ, Δ.Σ.Μαυροβάτου και Δημ.Ξηροπ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΨΞΟ465ΔΝΘ-ΙΗΧ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανταλλακτικών των εγκαταστάσεων θέρμανσης..
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9ΒΗ465ΔΝΘ-ΕΞΩ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα εξής νηπιαγωγεία: 1ο,3ο,13ο,14ο,16 ο, 17ο,19ο,21ο,26ο, 27ο, Αρκαδικού, Κουδουνίων, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου και για τα τα Δημοτικά 1ο,5ο,6ο,7ο,8ο,15ο,16ο, Ν.Αμισού Κ.Αγρου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΩ0Γ465ΔΝΘ-ΟΞΜ 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 421 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ