Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Aπ ευθείας ανάθεση για εργασίες καθαριότητας του παραρτήματος νηπιαγωγείο Μυλοποτάμου στη δομή φιλοξενίας των προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΠΥ465ΔΝΘ-8Ψ7 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή παραίτησης κας Σ. Κων/δου.-Τροποποίηση της αριθ. 90/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΔΞ8465ΔΝΘ-6ΡΩ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 05 Αρ. Αποφ.: 5/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΒ5Μ465ΔΝΘ-ΩΓΛ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 76 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΧΜ0465ΔΝΘ-3Ψ2 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΞΞ8465ΔΝΘ-ΤΔΞ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΕΤΤ465ΔΝΘ-Ω5Ε 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση ειδών υγιεινής-υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω7ΘΨ465ΔΝΘ-5ΩΞ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΔΣ2465ΔΝΘ-73Ι 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση προμήθειας σε φωτοτυπικό χαρτί Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω69Τ465ΔΝΘ-Α1Ν 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94ΚΓ465ΔΝΘ-ΥΔΣ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΜΝΞ465ΔΝΘ-9Α8 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Aπ ευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια υαλοπινάκων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΚΣΠ465ΔΝΘ-ΘΒ4 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση Προέδρου για προμήθεια οικοδομικών υλικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΕΤ8465ΔΝΘ-ΒΥ4 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια για 3 βιντεοπροβολείς στο 16ο Δημοτικό Σχολείο και στο Δημοτικό Σχολείο Μαυροβάτου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 66Π1465ΔΝΘ-ΜΥΨ 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση ειδών υγιεινής-υδραυλικών υλικών και ανταλλακτικών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΧ6Ο465ΔΝΘ-Π9Δ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ