Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση πρακτικού αναλογισμού των δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, φωτισμού και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2022-2023
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΛΕΜ465ΔΝΘ-9Ω3 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 70 Αρ. Αποφ.: 70/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες αντικατάστασης στεγανοποιητικών λάστιχων σε παράθυρα
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΥΒΦ465ΔΝΘ-ΡΗΦ 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 644 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΟΞΖ465ΔΝΘ-Α8Ω 07/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 643 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ανακατασκευασμένων φωτοτυπικών μηχανημάτων για το Δημοτικό Σχολείο Καλού Αγρού και το 17ο Νηπιαγωγείο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64ΖΠ465ΔΝΘ-Υ1Π 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΕΕΑ465ΔΝΘ-ΜΣΟ 25/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 614 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση για προμήθεια κλειδιών κλειδαριών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 621Θ465ΔΝΘ-Μ0Κ 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για επισκευή των εσωτ- εξωτερικών μεταλλικών κουφωμάτων και περιφράξεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ3ΡΔ465ΔΝΘ-ΑΔ7 22/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 63ΛΣ465ΔΝΘ-ΔΒΧ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 597 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου ».
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ16Η465ΔΝΘ-ΜΔΝ 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 581 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΔΙ6465ΔΝΘ-ΦΟ5 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 580 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη επιχορήγηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΡΝΓ465ΔΝΘ-Σ5Γ 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 66 Αρ. Αποφ.: 66/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση πρακτικών πλειοδοτικού διαγωνισμού του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δράμα
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΡΔ2Γ465ΔΝΘ-ΧΞ6 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 65 Αρ. Αποφ.: 65/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κατεπείγοντος
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Κ4Ψ465ΔΝΘ-ΧΣΥ 09/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 64 Αρ. Αποφ.: 64/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για εργασίες αντικατάστασης στεγανοποιητικών λάστιχων σε παράθυρα
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΟΧ6465ΔΝΘ-ΜΤΦ 25/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 545 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξέταση αιτημάτων για παραχώρησης χώρων των σχολικών μονάδων σε φορείς και συλλόγους
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΗΦ3465ΔΝΘ-Μ0Ρ 21/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 54 Αρ. Αποφ.: 54/2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ