Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω2ΔΗ465ΔΝΘ-Η41 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 17/2018 Αρ. Αποφ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου για την πληρωμή της ασφάλειας του σχολικού λεωφορείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω8Ε1465ΔΝΘ-ΑΥ9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/2018 Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση μελών επιτροπής καταστροφής υλικών για το 8ο Δημοτικό Σχολείο
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΒ1Α465ΔΝΘ-Δ3Ψ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/2018 Αρ. Αποφ.: 15/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από το Δήμο Δράμας για την προμήθεια α)τροφίμων (γάλα),β)λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, γ)πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΞΖ465ΔΝΘ-Δ5Μ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/2018 Αρ. Αποφ.: 14/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρωματική προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας γάλακτος του έτους 2019
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 61ΧΘ465ΔΝΘ-ΛΘ1 29/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/2018 Αρ. Αποφ.: 12/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΤΤ5465ΔΝΘ-ΖΟ7 22/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 11/2018 Αρ. Αποφ.: 11/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αιτήματος για έγκριση οικονομικού πακέτου προσφοράς τηλεφωνικών συνδέσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ε1Ρ465ΔΝΘ-ΒΡΣ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 8/2018 Αρ. Αποφ.: 8/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΞΕΕ465ΔΝΘ-ΓΟΦ 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5/2018 Αρ. Αποφ.: 5/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τοποθέτηση καθαρίστριας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΙΠ6465ΔΝΘ-Χ15 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 Αρ. Αποφ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμελέτη για τη συμμετοχή στη διαδικασία για τη διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών από το Δήμο Δράμας 1)για την προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών και 3) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Ψ4Ξ465ΔΝΘ-ΔΡ9 14/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 Αρ. Αποφ.: 7/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επανέλεγχος οικονομικών καταστάσεων και απολογισμών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 684Λ465ΔΝΘ-ΗΞΒ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 335 Αρ. Αποφ.: 210 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση πρακτικού δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 62ΗΙ465ΔΝΘ-Δ08 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 Αρ. Αποφ.: 2/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση πρότασης για την ένταξη των οφειλών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο- βάθμιας Εκπαίδευσης σε διακανονισμό με τον ΟΤΕ
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6759465ΔΝΘ-Ψ54 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3/2018 Αρ. Αποφ.: 3/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 739Ζ465ΔΝΘ-ΖΞΘ 01/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4/2018 Αρ. Αποφ.: 4/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός εκπρόσωπου της Σχολικής Επιτροπής στην Επιτροπή Διακανονισμών Εμπορικών Μισθώσεων
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΖΩΑ465ΔΝΘ-ΓΦΟ 03/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 74/2017 Αρ. Αποφ.: 74/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ