Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός – Εξουσιοδότηση ταμιών διαχειριστών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 61ΘΣ465ΔΝΘ-ΚΩΩ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 29 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια κάδων απορριμμάτων επαγγελματικών κουβάδων και πατάκια (μοκέτες)
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6Χ4Π465ΔΝΘ-1ΕΞ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός επιτροπής ελέγχου σχολικών κυλικείων.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 96ΨΛ465ΔΝΘ-ΘΕΒ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 9 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επιτροπή Διακανονισμών Εμπορικών Μισθώσεων.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ4ΣΤ465ΔΝΘ-Ο95 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΩΗ8465ΔΝΘ-6ΚΗ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝΛΙ465ΔΝΘ-Μ9Θ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΕΑΠ465ΔΝΘ-ΕΔ9 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών δικτύων μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ (337) χωρίς την έκδοση χρεωστικής κάρτας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΡΖΛ465ΔΝΘ-Ο0Χ 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός οικονομικού διαχειριστή
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ρ713465ΔΝΘ-003 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας- Ορισμός πρακτικογράφου.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 691Μ465ΔΝΘ-ΠΚΦ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια των συναλλαγών της Σχολικής Επιτροπής μέσω του παραπάνω Συστήματος.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΘΟΡ465ΔΝΘ-35Χ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΠΤΘ465ΔΝΘ-ΕΞΖ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 694 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΘΓΦ465ΔΝΘ-0Α7 06/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 682 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση επιτροπής καταστροφής αχρηστών υλικών 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΚΝΟ465ΔΝΘ-8ΜΚ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 72 Αρ. Αποφ.: 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής καταστροφής αχρηστών υλικών 11ου Δημοτικού σχολείου Δράμας και έγκριση λίστας των υλικών προς καταστροφή.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΟΓΗ465ΔΝΘ-ΩΩ7 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 71 Αρ. Αποφ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ